Наукові публікації Савченко І.П.

1.       Швед М.І.// Галицький лікарський вісник. – 2005. – Т.12, ч.2. – С. 56-59  (фахове видання)

2.       Тофан І.П. Клінічна ефективність вобензиму та кандесартану в комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда, ускладнений післяінфарктним синдромом/Швед М.І.// Вісник наукових досліджень. – 2005. - №3. – С.54-57  (фахове видання)

3.       Тофан І.П. Роль перекисного окислення ліпідів і антиоксидантних систем захисту в патогенезі автоімунних ускладнень гострого інфаркту міокарда та перспективи їх корекції/І.П. Тофан//Вісник наукових досліджень. – 2006. - №1. – С.54-57 (фахове видання)

4.       Тофан І.П. Місце системної ензимотерапії в лікуванні гострого інфаркту міокарда/ Швед М.І.// Наук.-практ. часопис «Українські Медичні Вісті». – Т.6, ч.1-2. – С. 95-96.

5.       Тофан І.П. Застосування вобензиму для корекції порушень перекисного окислення ліпідів і синдрому ендогенної інтоксикації при автоімунних ускладненнях гострого інфаркту міокарда/ Швед М.І., Радецька Л.В.// Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 107-110 (фахове видання)

6.       Тофан І.П. Метод корекції імунних порушень з застосуванням препарату «Вобензим» у хворих на інфаркт міокарда з післяінфарктним синдромом/ Швед М.І.// Інформаційний лист №65 – 2006.

7.       Тофан І.П. Спосіб прогнозування розвитку післяінфарктного синдрому у хворих на інфаркт міокарда/ Швед М.І.// Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №7 від 31.05.2006 р.

8.       Тофан І.П. Ефективність застосування кальцеміну та терафлексу у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів із порушенням мінеральної щільності кісткової тканини/ Швед М.І., Пташкіна Л.В.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2008. - №1. – С. 87-92. (фахове видання)

9.       Тофан І.П. Основи клінічної медицини/ Швед М.І., Андрейчин М.А.,  Пасєчко Н.В. та інші / За ред. проф. М.І. Шведа. Всього  18 осіб.// Навчальний підручник з грифом МОЗ України. Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2008. – 796 с.

10.   Савченко І.П. Віддалені результати застосування вобензиму і кверцетину з антиоксидантною та протизапальною метою у хворих на цукровий діабет/ Швед М.І., Мазур О.П., Смачило І.В.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 4 червня 2009. – С. 41-42.

11.  Савченко І.П. Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредитно-модульної системи/Ярема Н.І., Василюк В.М. та інші (всього 10 осіб)// Науково-практичний журнал «Медична освіта» Тернопіль. №3 (додаток), 2012 р. – С. 217-219. (фахове видання)

12.  Савченко І.П. Основні досягнення та концепція розвитку кафедри внутрішньої медицини №1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на 2013-2017 рр./І.П.Савченко// Науково-практичний журнал «Медична освіта», №3. – 2013. – С. 129-132. (фахове видання)

13.   Савченко І.П. Основи внутрішньої медицини/ Швед М.І., Пасєчко Н.В., Боб А.О. та інші / За ред. проф. М.І. Шведа. Всього 20 осіб.// Гриф МОН № 1/ 11-10580 від 17.11.2010 р. Посібник для студентів 4 та 5 курсів медичного факультету: навч.посіб. -Тернопіль: ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2013. – 828 с.

14.   Савченко І.П. Застосування моексиприлу з індапамідом та лізиноприлу з індапамідом для лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з постменопаузальним остеопорозом/ Ярема Н.І.// Реєстр галузевих нововведень (Випуск 38-39) 2013 року Частина І Реєстр. № 90/38/13 С. 76-77

15.   Савченко І.П. Порушення діастолічної функції лівого шлуночка та оксигенації артеріальної і венозної крові у хворих на стенокардію напруження із супутнім цукровим діабетом 2-го типу/ Н. І. Ярема, А. І. Балабан та інші (всього 4 осіб)// Український кардіологічний журнал. – 2013. – Додаток 4. – С. 117-118  (фахове видання)

16.   Савченко І.П. Типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка та рівень натрій-уретичного про пептиду у пацієнтів з ІХС: стабільною стенокардією напруження II – III ФК/ Н. І. Ярема, Л. В. Радецька та інші (всього 4 осіб)// Український кардіологічний журнал. – 2013. – Додаток 4. – С. 149  (фахове видання)

17.   Савченко И.П. Нарушение диастолической функции левого желудочка и показателей оксигенации артериальной и венозной крови у больных с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа/ А.И.Балабан, Н.И.Ярема та інші (всього 5 осіб)// «Достижения современной кардиологии»  Юбилейная Всеросийская научно – практическая конференція .- 9 – 10 июня 2014г. – Москва. – С. 28 – 29.

18.   Савченко І.П. Діагностична значущість оцінки типів діастолічної дисфункції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2- го типу/ Н.І. Ярема, А.І. Балабан та інші (всього 6 осіб)// Український кардіологічний журнал: Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України., 23-25 вересня 2014. – С. 68 - 69.

19.   Савченко И.П. Инновационные педагогические технологии в преподавании терапии в Тернопольском медицинском университете имени И.Я. Горбачевского/ Наумова Л.В., Боб А.О. та інші (всього 5 осіб)// Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Витебск: ВГМУ, 2014. – С.343-344.

20.  Савченко І.П. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу/І.П.Савченко//Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 2(66). –   С. 31-34 (фахове видання)

21.   Савченко І.П. Ефективність використання інгібіторів ɑ–глюкозидази у хворих на цукровий діабет 2-го типу/ Пасєчко Н.В., Лой Г.В. та інші (всього 4 осіб)// Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 2(66). – С. 75-81 (фахове видання)

22.  Савченко І.П. Оптимізація діагностики і лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда в рамках цукрового діабету 2-го типу/І.П.Савченко//Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 3(67). – С. 161-165  (фахове видання)

23.  Савченко І.П. Постінфарктний синдром: сучасний стан проблеми та шляхи її подолання/І.П.Савченко// Сімейна медицина. – 2015. - №3(59). – С. 33-37 (фахове видання)

24.  Савченко І.П. Ефективність гіпербаричної оксигенації у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу/ Балабан А.І., Н.І.Ярема// Ліки України плюс – 2015. - №2. – С. 56-58 (фахове видання)

25.  Savchenko I. P. VITAMIN D AND DIABETES MELLITUS TYPE 2//V. M. Kulchinska, L. V. Radetska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A. O. Bob, I. P. Savchenko, N. I. Yarema, M. Y. Havryliuk, A. I. Balaban, O. O. Bob, M. A. Dzhula, T. I. Krytskyi. //The Journal is indexed by Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OAJI ICV Index Copernicus 2015 -73.32

26.  Savchenko I. P. VITAMIN D AND DIABETES MELLITUS TYPE 2/ N. V. Pasyechko V. M. Kulchinska, L. V. Radetska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A. O. Bob, I. P. Savchenko, N. I. Yarema, M. Y. Havryliuk, A. I. Balaban, O. O. Bob, M. A. Dzhula, T. I. Krytskyi // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. -№2.

27.  Савченко І.П. Формування конкурентоспроможності студентів вищих навчальних закладівна основі реалізації Закону України про вищу освіту/Н. В. Пасєчко, Н. І. Ярема, І. П. Савченко, Л. В. Наумова, А. О. Боб, І. В. Смачило, Л. В. Радецька, М. Є. Гаврилюк, А. І. Балабан, Г. А. Крицька// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти»: - 12–13 травня 2016 року- Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига».- 2016.С. 242-243.

28.  Савченко І.П. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом 2 типу / Н. І. Ярема, А.І. Хоміцька, І.П. Савченко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – № 3. – 2017. – С. 181–185.

29.  Savchenko I. P. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ // N. I. Yarema, A. O. Bob, I. V. Smachylo, I. P. Savchenko, M. E. Gavrylyuk, L. V. Naumova, A. I. Chomicka, T. I. Krytskyy, Z. P. Mandziy// медична освіта № 4 (2017).

30.   Савченко І.П. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини/ Н.В. Пасєчко,Л. В. Радецька, А. О. Боб,  Н. І. Ярема,  І. В. Смачило, І. П. Савченко,  Л. В. Наумова,  М. Є. Гаврилюк, А. І. Хоміцька Т.І. Крицький //Медична освіта 2017.- №4.-C.99-101.

31.   Savchenko I.P.Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus / Pasechko N.V. Khomitska A.I.,Savchenko I.P., Smachylo I.V., Naumova L.V., Radetska L.V., Bob A.O., Havryliuk M.Y., Bob O.O., Havryliuk N.M., Kotsyuba O.I. / International Journal of internal Medicine and medical Research. - № 2. – 2017.

32.   Savchenko I.P. Investigation of bone mineralization in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure, stage IIA /Krynytska I., Marushchak M., Zaets T., Inna, Savchenko I., Habor H.//Georgian medical news№10 (271) 2017; 49-55 с. (закордонне видання, Scopus)

33.   Savchenko I.P. The influence of carrageenan on markers of endogenous intoxication in rats /Mariya Marushchak, Inna Krynytska, Oksana Kopanytsia, Larysa Tupol, Iryna Savchenko, Lyudmyla Mazur// Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2018; 8(3): - doi: 10.5455/njppp.2017.7.0517017082017. (закордонне видання, first-on-line, Scopus).

Comments