Наукові публікації І. П. Савченко

 • Юрченко І., Савченко І., Димчук О. Особливості та поширеність прояву професійного вигорання медичних працівників наркологічних та психіатричних закладів Луганської області за сучасних умов) / О. Димчук // Медсестринство. – 2021. – No 2. – С. 70–75.

 • Юрченко І., Савченко І., Буряк О. Професійне вигорання медичних працівників за сучасних умов) / І. Юрченко // Медсестринство. – 2020. – № 4. – С. 11–15.

 • Krynytska I., Marushchak M., Odnorih l., Savchenko I. The indices of endogenous intoxication in rats with different models of hepatopulmonary syndrome. // Archives of the balkan medical union. - 2019. - №1 (54). - P. 38-44.

 • Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Крицький Т. І., Ярема Н. І. , Савченко І. П., Боб А. О., Смачило І. В., Радецька Л. В., Гаврилюк М. Є., Хоміцька А. І., Чукур О. О. Вплив гіпотиреозу на динаміку метаболічного і гормонального статусу в чоловіків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2019. - № 2. - C. 149-153.

 • Савченко І. П., Степова М. В., Мазур Л. М. Вивчення тривожно-депресивних розладів та оцінка якості життя у хворих на тиреопатію // Медсестринство – 2019. - №1 - С.24-27.

 • Пасєчко Н. В., Ярема Н. І., Смачило І. В., Савченко І. П. Симуляційні методики у вирішенні багаторівневих ситуаційних задач у II етапі всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології // Медична освіта. - 2019. - №3 - С. 85-90.

 • Н. І., Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Савченко І. П., Наумова Л. В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідеміями // Вісник наукових досліджень. – 2018. - № 3. – С. 56-61.

 • Пасєчко Н. В., Гаврилюк М. Є., Ярема Н. І., Боб А. О., Наумова Л. В., Савченко І. П., Смачило І. В., Радецька Л. В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І. Досвід проведення ерадикаційної терапії Helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 3. – С. 108-111.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Кузів П. П., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Мандзій З. П., Хоміцька А. І., Савченко І. П., Наумова Л. В., Крицький Т. І., Гаврилюк М. Є. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів до кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 3. – С. 112-116.

 • Боб А. О., Хоміцька А. І., Чукур О. О., Радецька Л. В., Савченко І. П., Боднар Л. П., Квасніцька О. С., Городецький В. Є. Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 1. – С. 141-143.

 • Ярема Н. І., Савченко І. П., Наумова Л. В., Коцюба О. І., Вівчар Н. М., Головач Н. А., Орищин Л. Ю., Зубанюк В. М. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку в умовах коморбідності з ожирінням // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 2. – С. 222-227.

 • Marushchak Mariya, Krynytska Inna, Kopanytsia Oksana, Tupol Larysa, Savchenko Iryna, Mazur Lyudmyla. The influence of carrageenan on markers of endogenous intoxication in rats / // Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2018; 8(3): - doi: 10.5455/njppp.2017.7.0517017082017. (Scopus).

 • Радецька Л. В., Пасєчко Н. В., Ярема Н. І., Смачило І. В., Савченко І. П., Наумова Л. В., Гаврилюк М. Є., Боб А. О., Хоміцька А. І. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 4. – С. 95-98.

 • Антецька В. А., Савченко І. П., Смачило І. В., Степова М. В. Ефективність мотиваційного навчання пацієнтів із фібриляцією передсердь та артеріальною гіпертензією // Медсестринство. – 2017. - № 4. – С. 5-8.

 • Ярема Н. І., Хоміцька А.І., Савченко І. П. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом 2 типу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – № 3. – 2017. – С. 181–185.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Боб А. О., Ярема Н. І., Смачило І. В., Савченко І. П., Наумова Л. В., Гаврилюк М. Є., Хоміцька А. І., Крицький Т.І. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини/ //Медична освіта 2017.- №4.-C.99-101.

 • Pasechko N.V., Khomitska A.I., Savchenko I.P., Smachylo I.V., Naumova L.V., Radetska L.V., Bob A.O., Havryliuk M.Y., Bob O.O., Havryliuk N.M., Kotsyuba O.I. Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus // International Journal of internal Medicine and medical Research. - № 2. – 2017.

 • Krynytska I., Marushchak M., Zaets T., Savchenko I., Habor H. Investigation of bone mineralization in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure, stage IIA //Georgian medical news№10 (271) 2017; 49-55 с. (Scopus)

 • Pasyechko N. V., Kulchinska V. M., Radetska L. V., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A. O., Savchenko I. P., Yarema N. I., Havryliuk M. Y., Balaban A. I., Bob O. O., Dzhula M. A., Krytskyi T. I. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. -№2.

 • Пасєчко Н. В., Ярема Н. І., Савченко І. П., Наумова Л. В., Боб А. О., Смачило І. В., Радецька Л. В., Гаврилюк М. Є., Балабан А. І., Крицька Г. А. Формування конкурентоспроможності студентів вищих навчальних закладівна основі реалізації Закону України про вищу освіту // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти»: - 12–13 травня 2016 року- Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига».- 2016.С. 242-243.

 • Савченко І. П. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу //Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 2(66). – С. 31-34.

 • Пасєчко Н. В., Лой Г. В., Савченко І. П. Ефективність використання інгібіторів ɑ–глюкозидази у хворих на цукровий діабет 2-го типу // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 2(66). – С. 75-81.

 • Савченко І. П. Оптимізація діагностики і лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда в рамках цукрового діабету 2-го типу //Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 3(67). – С. 161-165.

 • Савченко І. П. Постінфарктний синдром: сучасний стан проблеми та шляхи її подолання // Сімейна медицина. – 2015. - №3(59). – С. 33-37.

 • Балабан А.І., Ярема Н. І., Савченко І. П. Ефективність гіпербаричної оксигенації у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу // Ліки України плюс – 2015. - №2. – С. 56-58.

 • Kulchinska, V. M., Radetska L. V., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A. O., Savchenko I. P., Yarema N. I., Havryliuk M. Y., Balaban A. I., Bob O. O., Dzhula M. A., Krytskyi T. I. Vitamin D and Diabetes Mellitus type 2 //The Journal is indexed by Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Journal.- 2015 -№2.-Р.-73-76.

 • Балабан А. И., Ярема Н. И., Савченко И. П. Нарушение диастолической функции левого желудочка и показателей оксигенации артериальной и венозной крови у больных с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа // «Достижения современной кардиологии». Юбилейная Всеросийская научно – практическая конференція .- 9 – 10 июня 2014г. – Москва. – С. 28 – 29.

 • Ярема Н. І., Балабан А. І., Савченко І. П. Діагностична значущість оцінки типів діастолічної дисфункції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2- го типу // Український кардіологічний журнал: Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України., 23-25 вересня 2014. – С. 68 - 69.

 • Наумова Л. В., Боб А., О. Савченко И. П. Инновационные педагогические технологии в преподавании терапии в Тернопольском медицинском университете имени И.Я. Горбачевского // Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Витебск: ВГМУ, 2014. – С.343-344.

 • Савченко І. П. Основні досягнення та концепція розвитку кафедри внутрішньої медицини №1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на 2013-2017 рр. // Науково-практичний журнал «Медична освіта», №3. – 2013. – С. 129-132.

 • Ярема Н. І., Савченко І. П. Застосування моексиприлу з індапамідом та лізиноприлу з індапамідом для лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з постменопаузальним остеопорозом // Реєстр галузевих нововведень (Випуск 38-39) 2013 року Частина І Реєстр. № 90/38/13 С. 76-77.

 • Ярема Н. І., Балабан А. І., Савченко І. П. Порушення діастолічної функції лівого шлуночка та оксигенації артеріальної і венозної крові у хворих на стенокардію напруження із супутнім цукровим діабетом 2-го типу // Український кардіологічний журнал. – 2013. – Додаток 4. – С. 117-118.

 • Ярема Н. І., Радецька Л. В., Савченко І. П. Типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка та рівень натрій-уретичного про пептиду у пацієнтів з ІХС: стабільною стенокардією напруження II – III ФК //Український кардіологічний журнал. – 2013. – Додаток 4. – С. 149.

 • Ярема Н. І., Василюк В. М., Савченко І. П. Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредитно-модульної системи // Науково-практичний журнал «Медична освіта» Тернопіль. №3 (додаток), 2012 р. – С. 217-219.

 • Швед М. І., Мазур О. П., Смачило І. В., Савченко І. П. Віддалені результати застосування вобензиму і кверцетину з антиоксидантною та протизапальною метою у хворих на цукровий діабет //Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 4 червня 2009. – С. 41-42.

 • Швед М. І., Тофан І. П., Пташкіна Л. В. Ефективність застосування кальцеміну та терафлексу у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів із порушенням мінеральної щільності кісткової тканини // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2008. - №1. – С. 87-92.

 • Тофан І. П. Роль перекисного окислення ліпідів і антиоксидантних систем захисту в патогенезі автоімунних ускладнень гострого інфаркту міокарда та перспективи їх корекції //Вісник наукових досліджень. – 2006. - №1. – С.54-57.

 • Швед М. І., Тофан І. П. Місце системної ензимотерапії в лікуванні гострого інфаркту міокарда // Наук.-практ. часопис «Українські Медичні Вісті». -2008.– Т.6, ч.1-2. – С. 95-96.

 • Швед М. І., Тофан І. П., Радецька Л.В. Застосування вобензиму для корекції порушень перекисного окислення ліпідів і синдрому ендогенної інтоксикації при автоімунних ускладненнях гострого інфаркту міокарда // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 107-110.

 • Тофан І.П. Ефективність застосування кандесартану у хворих з післяінфарктним синдромом // Медична хімія. – 2005. - №3. – С. 34-36.

 • Швед М. І., Тофан І. П. Системна ензимотерапія в лікуванні гострого інфаркту міокарда // Галицький лікарський вісник. – 2005. – Т.12, ч.2. – С. 56-59.

 • Швед М. І., Тофан І. П. Клінічна ефективність вобензиму та кандесартану в комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда, ускладнений післяінфарктним синдромом // Вісник наукових досліджень. – 2005. - №3. – С.54-57.

 • Швед М. І., Гребеник М. В., Барна О. М., Ярема Н. І., Тофан І. П. Клінічна гетерогенність хворих на інфаркт міокарда: проблеми діагностики // Вісник наукових досліджень. – 2001. -№1.- С.15-17.

 • Швед М. І., Тофан І. П., Груб'як Л. М.Прогностична цінність імунної реактивності організму у хворих інфарктом міокарда, ускладненим після інфарктним синдромом // Українські медичні вісті. – 2001. – Т.4. – №1. С. 124.

 • Швед М. И., Коморовский Р. Р., Гребеник М. В., Тофан И. П. Допплер-эхокардиографические критерии эффективности коррекции диастолической дисфункции желудочков сердца каптоприлом // Консервативное и хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов, границы выбора: Сб. Тез. – М.: Авиаиздат, 2001. – С.224 –225.