На кафедрі внутрішньої медицини №1 активно працює студентський науковий гурток. Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, а також у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Працівниками кафедри внутрішньої медицини № 1 проводяться засідання та наукові дослідження із гуртківцями згідно з планом на базі відділень університетської лікарні та районної лікарні.

Робота наукового гуртка здійснюється за такими напрямами:

- вивчення механізмів виникнення і клінічних проявів захворювань щитоподібної залози та цукрового діабету;

- дослідження клінічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;

-розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.),

-системний аналіз наукової, клінічної, педагогічної та громадської діяльності видатних представників Тернопільської терапевтичної школи та оцінка їх внеску до становлення і розвитку різних напрямів внутрішньої медицини в Україні.

Студенти-гуртківці під час засідання студентського гуртка (2020 рік)

Члени гуртка є учасниками Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології; щорічної підсумкової студентської науково-практичної конференції, приймають активну участь у кафедральних студентських конференціях; представляють університет на студентських наукових секціях всеукраїнських та міжнародних форумах, беруть активну участь в суспільно-корисній праці.Головним у діяльності гуртка є навчання студентів методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні, а також підготовка студентів для участі в олімпіадах. Зайняття в студентському гуртку передбачає освоєння студентами практичний навичок, створення ними презентацій щодо актуальних питань сучасної медицини. ХХІV міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, який відбувся 13-15 квітня 2020 р., приніс нагороди гуртківцям Грам'як О.П., Чолач О.Ю., Шевчук О.О.

Чолач Олександр Юрійович, 2 призове місце (2020 рік)

Грам'як Оксана Петрівна, 1 призове місце (2020 рік)

Студенти активно впроваджують отримані знання в практику (2020 рік)

Одним з принципових моментів в організації науково-дослідної роботи студентів є вибір теми наукового дослідження, яка часто на довгі роки визначає напрям наукових інтересів студента. У цьому йому допомагає науковий керівник, але і сам студент визначає для себе той обсяг тематичних інтересів, якими він хотів би займатися. Вибір теми уточнюється в процесі виконання наукової роботи. Вибрана тема має бути конкретною і досить вузькою, щоб її можна було завершити протягом навчального року.

Доц. Л.В. Наумова та ас. Т.І.Крицький з стедентами-гуртківцями під час проведення благодійної акції ,,Єднання поколінь" (2019 рік)

Основними напрямами роботи студентського наукового гуртка є дослідження різних аспектів клінічної ендокринології, пульмонології, гастроентерології, гематології, кардіології у рамках кафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування», дослідження клініко-ендоскопічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;· захворювання щитоподібної залози:діагностика, лікування; сучасні аспекти діагностики та лікування цукрового діабету;розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.).

Доц. Л.В. Наумова з стедентами-гуртківцями під час проведення благодійної акції ,,Від серця до серця" (2018 рік)

Специфічною особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів викладачів, студентів та аспірантів. Він об´єднує велику кількість ентузіастів, які вивчають принципи, методи та прийоми ведення наукової роботи. Науковий керівник здійснює керівництво роботою гуртка, разом з викладачами кафедри відповідає за ефективну його роботу, забезпечує участь членів гуртка в наукових заходах різного рівня, звітує про роботу гуртка на засіданні кафедри та надає звітні матеріали проректору з наукової роботи за підсумками навчального року.

Члени студентського наукового гуртка мають можливість опублікувати в наукових виданнях кращі роботи, брати участь у всеукраїнських конференціях та конкурсах оригінальних досліджень, користуються пільгами при вступі до магістратури та аспірантури за умови досягнення істотних успіхів у науково-дослідній роботі та високої успішності у навчанні.

Тривалість засідань студентського наукового гуртка зазвичай складає 3 навчальні години, які проводяться 1-2 рази на місяць у приміщеннях кафедри та спеціалізованих відділенях ТУЛ. Тематичний напрям занять відомий заздалегідь, розклад на обидва семестри складається на початку навчального року. Враховуючи широкий профіль клініки, розгляду підлягають теоретичні і практичні аспекти усіх розділів внутрішньої медицини.

доц. Л.В. Радецька зі студентами під час проведення практичної частини студентського гуртка

(2018 рік)

ХХІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених,

24-26 квітня 2017 р., м. Тернопіль (2017 рік)

У роботі студентського наукового гуртка протягом усіх років роботи просліджуються дві основні форми діяльності студентів — теоретична і власні дослідження. Теоретична частина передбачає використання студентами сучасних можливостей здобуття інформації шляхом вивчення інтернет-ресурсів, монографій, періодичних видань. Власні дослідження проводяться при проведенні клінічних досліджень, роботі з архівними матеріалами, зборі анамнезу, різних видах анкетування. Позитивною особливістю засідань студентського наукового гуртка є свобода дискусій і обміну думками, з резюме співробітника кафедри, що завершує діалог. Часто бесіда виходить за рамки теми, яка обговорюється, супроводжуючись обговоренням загальноклінічних питань, проблем лікарської етики і деонтології.

Відкриття ХХІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2017 рік)

Керівники секції «Внутрішня медицина» доц. Н. І. Корильчук, доц. Л. В. Радецька (2017 рік)

Презентації наукових робіт членами студентського наукового гуртка

(2016рік)

Робота в науковому гуртку сприяє підвищенню рівня підготовки студентів з навчальної дисципліни «внутрішня медицина», кращому опануванню гуртківцями практичних навичок, залученню студентів до занять науково-дослідницькою роботою з внутрішньої медицини. Керівник студентського наукового гуртка - завідувач кафедри, д. мед.н., професор Пасєчко Н.В. Протягом навчального року проводиться 6-9 засідань студентського наукового гуртка (1-2 рази на місяць), в тому числі у стимуляційному центрі університету з використанням симуляційної програми Body Inter Аct-clinical reasoning education (гіпоглікемія та ін.) згідно графіка та плану роботи, затверджених на початку навчального року. Окрім того, на кафедрі постійно проводяться поточні консультації гуртківців щодо виконання наукових робіт, у тому числі в режимі on-line. Заняття наукового гуртка проводять викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Результати роботи гуртка щорічно опубліковуються у студентському науковому збірнику.

Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених квітень 2021 року, головуюча проф. Н.І.Ярема