Студентський науковий гурток

Кафедра внутрішньої медицини №1 за своєю науково-дослідною та клінічною роботою є спадкоємицею традицій Тернопільської терапевтичної школи з 1957 року. Фундатором її (тоді - кафедра терапії) був д.м.н, професор - І.О. Мельник, який сам зі студентських років займався науковими дослідженнями і став ініціатором створення студентського наукового гуртка Свого часу наступником першого завідувача кафедри став доктор мед.наук, професор М. Г. Масик – учень академіка М. Д. Стражеска, послідовник методу детального клінічного фізикального обстеження хворого.

М. Г. Масик завдячував своєму становленню науковця роботі та безпосередньому спілкуванні із співробітниками клініки академіка М. Д. Стражеска. Власне тоді професор перейнявся та сприйняв традиції київської школи терапевтів, які проніс через все життя, а вони стали дороговказом та змістом його роботи на кафедрі терапії Тернопільського державного медичного інституту.

В усі періоди існування кафедри її керівний склад (профессор П.Я. Григор'єв, заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Швед М.І., д.м.н., професор Ярема Н.І.) – у минулому були активними членами студентського наукового руху. Багато вихованців гуртка 1980-2013-их років сьогодні є співробітниками кафедри.

З 2015 року науковим керівником гуртка є завідувач кафедри д.м.н., професор Пасєчко Надія Василівна.

Завідувач кафедри, доктор мед.наук, професор Пасєчко Н.В.

Головним у діяльності гуртка є навчання студентів методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні.

Основними напрямами роботи студентського наукового гуртка є дослідження різних аспектів клінічної ендокринології, пульмонології, гастроентерології, гематології, кардіології у рамках кафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування»

· дослідження клініко-ендоскопічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;

· захворювання щитоподібної залози:діагностика, лікування;

· сучасні аспекти діагностики та лікування цукрового діабету;

· розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.);

Однією з важливих особливостей роботи є те, що в гурток приходять студенти, які вибрали професію усвідомлено. Інтерес до неї, бажання студентів підвищити рівень знань диктують вибір форм роботи гуртка: наукові дослідження, освоєння практичних навичок, аналіз архівних історій хвороби, реферативні повідомлення, презентації по важливих і важких темах внутрішньої медицини, клінічні розбори хворих, нічні чергування у умовах відділення КЗТОР «ТУЛ». Така різноманітність форм роботи і можливість її вибору дозволяють підтримувати стійкий інтерес студентів до діяльності гуртка на кафедрі.

Залучення гуртківців до наукової діяльності істотно підвищує їх інтерес до навчання і вибраної спеціальності.

Тривалість засідань студентського наукового гуртка зазвичай складає 3 навчальні години, які проводяться 1-2 рази на місяць у приміщеннях кафедри та спеціалізованих відділенях ТУЛ. Тематичний напрям занять відомий заздалегідь, розклад на обидва семестри складається на початку навчального року. Враховуючи широкий профіль клініки, розгляду підлягають теоретичні і практичні аспекти усіх розділів внутрішньої медицини.

У роботі студентського наукового гуртка протягом усіх років роботи просліджуються дві основні форми діяльності студентів — теоретична і власні дослідження. Теоретична частина передбачає використання студентами сучасних можливостей здобуття інформації шляхом вивчення інтернет-ресурсів, монографій, періодичних видань. Власні дослідження проводяться при проведенні клінічних досліджень, роботі з архівними матеріалами, зборі анамнезу, різних видах анкетування. Позитивною особливістю засідань студентського наукового гуртка є свобода дискусій і обміну думками, з резюме співробітника кафедри, що завершує діалог. Часто бесіда виходить за рамки теми, яка обговорюється, супроводжуючись обговоренням загальноклінічних питань, проблем лікарської етики і деонтології.

Одним з принципових моментів в організації науково-дослідної роботи студентів є вибір теми наукового дослідження, яка часто на довгі роки визначає напрям наукових інтересів студента. У цьому йому допомагає науковий керівник, але і сам студент визначає для себе той обсяг тематичних інтересів, якими він хотів би займатися. Вибір теми уточнюється в процесі виконання наукової роботи. Вибрана тема має бути конкретною і досить вузькою, щоб її можна було завершити протягом навчального року.

У весняному семестрі проводиться студентська наукова конференція, під час якої обговорюються результати, отримані при проведених дослідженнях. Кращі роботи представляються на загально-університетську, всеукраїнську і міжнародні студентські конференції, результати публікуються у фахових виданнях ДАК України і матеріалах науково-практичних конференцій. Досвід проведення наукових студентських конференцій показує, що з кожним роком підвищується загальний рівень робіт і якість доповідей, що вказує на умілу роботу наукових керівників. Покращується якість оформлення робіт, доповідей і презентацій з використанням сучасних технічних засобів.

Неодноразово гуртківці ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади, престижних наукових форумів.

Щороку кращі представники студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини №1 рекомендуються в інтернатуру, магістратуру, клінічну ординатуру і аспірантуру по спеціальностях «сімейна медицина» і «терапія».

ХХІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених,

24-26 квітня 2017 р., м. Тернопіль (2017р.)

Відкриття ХХІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2017р.)

Керівники секції «Внутрішня медицина» доц.. Корильчук Н.І.,

доц. Радецька Л.В.

Презентації наукових робіт членами студентського наукового гуртка

У ХХІ міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених взяли участь члени студентського наукового гуртка:

Дубова Юлія, Ястремська Ірина, студенти 4 курсу 8 групи – тема роботи «Стан кишкового мікробіоценозу у хворих із панкреатогенним цукровим діабетом». Науковий керівник – завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, проф., д.м.н. Пасечко Н.В.. Нагороджені дипломом ІІ ступеня.

Козак Ольга, студентка 4 курсу 16 групи– тема роботи «Гендерні особливості ураження серцево-судинної системи на тлі цукрового діабету 2 типу». Науковий керівник – доцент, к.м.н. Наумова Л.В.. Нагороджена дипломом ІІ ступеня.

Рожко І., Стасюк Н., студенти 4 курсу 3 групи – тема роботи «Порушення антропометричних показників у пацієнток з цукровим діабетом ІІ типу в залежності від віку і місця проживання». Науковий керівник – проф. Пасечко Н.В.. Нагороджені дипломом ІІ ступеня.

Палига Вікторія, студентка 4 курсу – тема роботи «Тактика ведення хворих з пролактиномами на етапі планування вагітності». Науковий керівник – доц. Наумова Л.В..

Сімора Тетяна, Пилипів Марія, студенти 4 курсу – тема роботи «Застосування формули FІВ -4 у практиці сімейного лікаря для відбору пацієнтів для проведення еластографії печінки». Науковий керівник – доц. Гаврилюк М.Є.. Нагороджені дипломом ІІ ступеня.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології відбувся 12-13 квітня 2018 р. у ТДМУ. Участь приймали 3 призери І етапу олімпіади. Перше місце отримала Сімора Тетяна (6 курс, 2 гр.), студент Міщанчук Віктор (4 курс, 21гр.) – сертифікат учасника, студент Мартинчук Богдан (4 курс, 28 гр.) – сертифікат учасника. Усі члени наукового гуртка приймали активну участь в організації проведення олімпіади.

Робота в науковому гуртку сприяє підвищенню рівня підготовки студентів з навчальної дисципліни «внутрішня медицина», кращому опануванню гуртківцями практичних навичок, залученню студентів до занять науково-дослідницькою роботою з внутрішньої медицини.