На кафедрі внутрішньої медицини №1 активно працює студентський науковий гурток. Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, а також у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Працівниками кафедри внутрішньої медицини № 1 проводяться засідання та наукові дослідження із гуртківцями згідно з планом на базі відділень університетської лікарні та  районної лікарні.Основними напрямами роботи студентського наукового гуртка є дослідження різних аспектів клінічної ендокринології, пульмонології, гастроентерології, гематології, кардіології у рамках кафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування», дослідження клініко-ендоскопічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;· захворювання щитоподібної залози:діагностика, лікування; сучасні аспекти діагностики та лікування цукрового діабету;розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.).

Презентації наукових робіт членами студентського наукового гуртка

 (2016 рік)

Відкриття ХХІ міжнародного  медичного конгресу  студентів і молодих вчених (2017 рік)

Керівники секції «Внутрішня медицина» доц. Н. І. Корильчук, доц.  Л. В. Радецька (2017 рік)

 ХХІ міжнародний  медичний конгрес  студентів і молодих вчених,

24-26 квітня 2017 р., м. Тернопіль (2017 рік)

Робота наукового гуртка здійснюється за такими напрямами: 

- вивчення механізмів виникнення і клінічних проявів захворювань щитоподібної залози та цукрового діабету;

- дослідження клінічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;  

-розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.), 

-системний аналіз наукової, клінічної, педагогічної та громадської діяльності видатних представників Тернопільської терапевтичної школи та оцінка їх внеску до становлення і розвитку різних напрямів внутрішньої медицини в Україні. 

Специфічною особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів викладачів, студентів та аспірантів. Він об´єднує велику кількість ентузіастів, які вивчають принципи, методи та прийоми ведення наукової роботи. Науковий керівник здійснює керівництво роботою гуртка, разом з викладачами кафедри відповідає за ефективну його роботу, забезпечує участь членів гуртка в наукових заходах різного рівня, звітує про роботу гуртка на засіданні кафедри та надає звітні матеріали проректору з наукової роботи за підсумками навчального року.

Доц. Л.В. Наумова  з стедентами-гуртківцями під час проведення благодійної акції ,,Від серця до серця" (2018 рік)

Члени студентського наукового гуртка мають можливість опублікувати в наукових виданнях кращі роботи, брати участь у всеукраїнських конференціях та конкурсах оригінальних досліджень, користуються пільгами при вступі до магістратури та аспірантури за умови досягнення істотних успіхів у науково-дослідній роботі та високої успішності у навчанні.

Тривалість засідань студентського наукового гуртка зазвичай складає 3 навчальні години, які проводяться 1-2 рази на місяць у приміщеннях кафедри та спеціалізованих відділенях ТУЛ. Тематичний напрям занять відомий заздалегідь, розклад на обидва семестри складається на початку навчального року. Враховуючи широкий профіль клініки, розгляду підлягають теоретичні і практичні аспекти усіх розділів внутрішньої медицини.

Доц. Л.В. Наумова та ас. Т.І.Крицький  з стедентами-гуртківцями під час проведення благодійної акції ,,Єднання поколінь" (2019 рік)

У роботі студентського наукового гуртка протягом усіх років роботи просліджуються дві основні форми діяльності студентів — теоретична і власні дослідження. Теоретична частина передбачає використання студентами сучасних можливостей здобуття інформації шляхом вивчення інтернет-ресурсів, монографій, періодичних видань. Власні дослідження проводяться при проведенні клінічних досліджень, роботі з архівними матеріалами, зборі анамнезу, різних видах анкетування. Позитивною особливістю засідань студентського наукового гуртка є свобода дискусій і обміну думками, з резюме співробітника кафедри, що завершує діалог. Часто бесіда виходить за рамки теми, яка обговорюється, супроводжуючись обговоренням загальноклінічних питань, проблем лікарської етики і деонтології.

Студенти-гуртківці під час засідання студентського гуртка (2020 рік)

Члени гуртка є учасниками Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології; щорічної підсумкової студентської науково-практичної конференції, приймають активну участь у кафедральних студентських конференціях; представляють університет на студентських наукових секціях всеукраїнських та міжнародних форумах, беруть активну участь в суспільно-корисній праці.Головним у діяльності гуртка є навчання студентів методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні, а також підготовка студентів для участі в олімпіадах. Зайняття в студентському гуртку передбачає  освоєння студентами практичний навичок, створення ними презентацій щодо актуальних питань сучасної медицини. ХХІV міжнародний  медичний конгрес  студентів і молодих вчених, який відбувся 13-15 квітня 2020 р.,  приніс нагороди гуртківцям  Грам'як О.П., Чолач О.Ю., Шевчук О.О.

Чолач Олександр Юрійович, 2 призове місце (2020 рік)

Грам'як Оксана Петрівна, 1 призове місце (2020 рік)

Студенти активно впроваджують отримані знання в практику (2020 рік)

Одним з принципових моментів в організації науково-дослідної роботи студентів є вибір теми наукового дослідження, яка часто на довгі роки визначає напрям наукових інтересів студента. У цьому йому допомагає науковий керівник, але і сам студент визначає для себе той обсяг тематичних інтересів, якими він хотів би займатися. Вибір теми уточнюється в процесі виконання наукової роботи. Вибрана тема має бути конкретною і досить вузькою, щоб її можна було завершити протягом навчального року.

доц. Л.В. Радецька зі студентами під час проведення практичної частини  студентського гуртка 

(2018 рік)

Робота в науковому гуртку сприяє підвищенню рівня підготовки студентів з навчальної дисципліни «внутрішня медицина», кращому опануванню гуртківцями практичних навичок, залученню студентів до занять науково-дослідницькою роботою з внутрішньої медицини. Керівник студентського наукового гуртка - завідувач кафедри, д. мед.н., професор Пасєчко Н.В. Протягом навчального року проводиться 6-9 засідань студентського наукового гуртка (1-2 рази на місяць), в тому числі у стимуляційному центрі університету з використанням симуляційної програми  Body Inter Аct-clinical reasoning education (гіпоглікемія та ін.) згідно графіка та плану роботи, затверджених на початку навчального року. Окрім того, на кафедрі постійно проводяться поточні консультації гуртківців щодо виконання наукових робіт, у тому числі в режимі on-line.  Заняття наукового гуртка проводять викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Результати роботи гуртка щорічно опубліковуються у студентському науковому збірнику.

Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених,  квітень 2021 року, головуюча  проф. Н.І.Ярема (2021 рік)

8 квітня 2021 року,  в рамках Всеукраїнського проєкту «Студент-студенту» у Тернопільському національному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського відбулася студія лекцій на клінічну тематику, яка підготовлена і проведена студентами нашого ВУЗу під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри внутрішньої медицини №1.

З вітальним словом до учасників Всеукраїнського студентського проєкту звернулися проректор з наукової роботи професор І.М. Кліщ та професор кафедри внутрішньої медицини №1 Н.І. Ярема.

Професор І.М. Кліщ та професор кафедри внутрішньої медицини №1 Н.І. Ярема під час всеукраїнського проєкту «Студент-студенту» (2021 рік)

ТНМУ отримав естафету від Харківського національного медичного університету, який і започаткував навесні цього року сучасний допоміжний формат дистанційної форми навчання за участю власне здобувачів вищої медичної освіти, з метою створення банку студентських лекцій. Цей захід проводиться регулярно на платформі Харківського національного медичного університету з активною участю кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини. У проєкті беруть участь також здобувачі вищої медичної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Української медичної стоматологічної академії, Буковинського державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Запорізького державного медичного університету, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Сумського державного університету тощо. У представленому форматі лекторами виступають здобувачі вищої медичної освіти - студенти 4-6 курсів, інтерни, які мають глибокі знання, творчі бажання, успішний досвід участі в конференціях, конгресах, олімпіадах та конкурсах. У своїх презентаціях вони розглядають теми внутрішньої медицини та клінічної фармакології у вигляді 20–30-хвилинних лекцій.

Під час заходу 8 квітня студенти ТНМУ представили лекції з кардіологічної тематики, а саме одного із складних і важливих її розділів - аритмології: «Тріпотіння передсердь: клініка, діагностика, лікування» (Анна Комар, 6 курс), «Фібриляція передсердь: етіологія, патогенез, діагностика» (Андрій Вуїв, 5 курс), «Сучасні підходи до лікування фібриляції передсердь» (Владислав Бондар, 4 курс). Активну участь у підготовці студентів брали доценти кафедри внутрішньої медицини №1 І.П. Савченко та Л.В. Радецька.

Бондар Владислав, студент 4 курсу медичного факультету (2021 рік)

Комар Анна, студентка 6 курсу медичного факультету  (2021 рік)

Вуїв Андрій, студент 5 курсу медичного факультету (2021 рік)

Завдяки такому підходу з’явилася можливість детальніше обговорити складні питання клінічної медицини і долучати до реалізації мети навчання більшу кількість здобувачів вищої медичної освіти.

Наші студенти успішно передали наступну естафету своїм колегам із Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Успіхів в поглибленні знань та професійної майстерності!

Кафедра внутрішньої медицини №1 нагороджена сертифікатом за активну вчасть в міжнародному проєкті ,,студент -студенту" (2021 рік)

Доц Л.В.Наумова на засіданні студентського наукового гуртка (2021 рік)

Доц А.О.Боб оцінює практичні навичкт у студентів-гуртківців (2021 рік)

Студенти -гуртківці відпрацьовують практичні навички (2021 рік)

Відпрацювання практичних навичок на реальних пацієнтах (2022 рік)

Поєднання теорії та практики під наглядом викладачів (2022 рік)

Стеденти розповідають  про діабет та проводять заміри глікемії (2022 рік)

Доц. І.П.Савченко проводить майстер-клас по накладанню турнікетів для студентів-гуртківців (2022рік)

Проф. Н.І.Ярема головуюча на секції з кардіології  на ХХVII конгресі студентів та молодих вчених (2023 рік)

Доц. Л.В.Наумова головуюча на секції з ендокринології  на ХХVII конгресі студентів та молодих вчених (2023 рік)


Марія Семерез призерка ХХVII конгресу студентів та молодих вчених (2023 рік)

Доповіді  студентів   уважно слухають члени комісії доц. О.С.Квасніцька, доц. Т.В.Бойко, доц. Л.В.Наумова (2023 рік)

ХХVII конгрес студентів та молодих вчених, який відбувся 12 квітня 2023 року пройшов у напруженій боротьбі між учасниками. Цікаві доповіді, неординарні клінічні випадки та вражаючі результати експериментів буди представлені з наступних підрозділів терапії: ендокринології та гастроентерології, кардіології, пульмонології та фтизіатрії, онкології та радіології. За результатами голосування членів комісії секції ,,Гастроентерологія та ендокринології"  (головуюча Наумова Л.В. ) присвоєно: 1 місце:  Марія Семерез, Кошовська Діана, Ковальчук Катерина,   Назар Бойчак, Оксана Мельничук, ІІ місце: Інна Вегера, Світлана Сувалко,  Монастирська Оксана, Анастасія Мартинюк, Євгенія Ткач. ІІІ місце: Христина Сівіцька, Ілля Сороківський , Титов Владислав, Бучко Андріана, Ірина Охотницька, Юлія Німкович, Яна Чайка, Андріана Бучко, Анастасія Фурдела, Марія Янчишина.


Призерка конгресу Семерез Марія (2023 рік)

Щороку кращі студенти беруть участь в міжнародній конференції студентів та молодих вчених. В 2024 році серед 40 доповідей на секції внутрішня медицина 12 доповідей були представлені  студентами від кафедри внутрішньої медицини №1.  Призові місця у 2024 році отримали наступні студенти:

І призове місце:

•Наумова Уляна, наук. керівник - проф., д.м.н. Пасєчко Н.В.

•Легка Вікторія, Зарічанська Надія – проф., д.м.н. Ярема Н.І.

•Семерез Марія, Пшенична Юлія, наук. керівник– доц., к.м.н. Наумова Л.В.

ІІ призове місце:

•Кульчінська Діана, наук. керівник - проф., д.м.н. Пасєчко Н.В.

•Хархаліс Юлія, Замойська Любов, наук. керівник - доц., к.м.н. Наумова Л.В.

•Білобровець Олег, Ляшик Богдан, наук. керівник - доц., к.м.н. Савченко І.П.

ІІІ призове місце:

•Кульчінська Маргарита, наук. керівник - проф., д.м.н. Пасєчко Н.В.

•Дяченко Вікторія, Колеснікова Анастасія, наук. керівник– доц., к.м.н. Наумова Л.В.

•Зарічанська Надія, наук. керівник– доц., к.м.н. Наумова Л.В..

Призери 28 міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (2024)

Студенти в очікуванні результатів олімпіади (2024)

Доповідають Хархаліс Юлія та Замойська Любов (2024)

Кульчінська Маргарита з проф. Кліщем І.М. під час вручення диплому (2024)

Кульчінська Діаназ проф. Кліщем І.М.під час вручення диплому (2024)