Головним у діяльності гуртка є навчання студентів методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні, а також підготовка студентів для участі в олімпіадах. Зайняття в студентському гуртку передбачає освоєння студентами практичний навичок, створення ними презентацій щодо актуальних питань сучасної медицини.

Студенти-гуртківці під час засідання студентського гуртка (2020 рік)

Студенти активно впроваджують отримані знання в практику (2020 рік)

Одним з принципових моментів в організації науково-дослідної роботи студентів є вибір теми наукового дослідження, яка часто на довгі роки визначає напрям наукових інтересів студента. У цьому йому допомагає науковий керівник, але і сам студент визначає для себе той обсяг тематичних інтересів, якими він хотів би займатися. Вибір теми уточнюється в процесі виконання наукової роботи. Вибрана тема має бути конкретною і досить вузькою, щоб її можна було завершити протягом навчального року.

Доц. Л.В. Наумова та ас. Т.І.Крицький з стедентами-гуртківцями під час проведення благодійної акції ,,Єднання поколінь" (2019 рік)

Основними напрямами роботи студентського наукового гуртка є дослідження різних аспектів клінічної ендокринології, пульмонології, гастроентерології, гематології, кардіології у рамках кафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування», дослідження клініко-ендоскопічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;· захворювання щитоподібної залози:діагностика, лікування; сучасні аспекти діагностики та лікування цукрового діабету;розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.).

Доц. Л.В. Наумова з стедентами-гуртківцями під час проведення благодійної акції ,,Від серця до серця" (2018 рік)

Тривалість засідань студентського наукового гуртка зазвичай складає 3 навчальні години, які проводяться 1-2 рази на місяць у приміщеннях кафедри та спеціалізованих відділенях ТУЛ. Тематичний напрям занять відомий заздалегідь, розклад на обидва семестри складається на початку навчального року. Враховуючи широкий профіль клініки, розгляду підлягають теоретичні і практичні аспекти усіх розділів внутрішньої медицини.

доц. Л.В. Радецька зі студентами під час проведення практичної частини студентського гуртка

(2018 рік)

ХХІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених,

24-26 квітня 2017 р., м. Тернопіль (2017 рік)

У роботі студентського наукового гуртка протягом усіх років роботи просліджуються дві основні форми діяльності студентів — теоретична і власні дослідження. Теоретична частина передбачає використання студентами сучасних можливостей здобуття інформації шляхом вивчення інтернет-ресурсів, монографій, періодичних видань. Власні дослідження проводяться при проведенні клінічних досліджень, роботі з архівними матеріалами, зборі анамнезу, різних видах анкетування. Позитивною особливістю засідань студентського наукового гуртка є свобода дискусій і обміну думками, з резюме співробітника кафедри, що завершує діалог. Часто бесіда виходить за рамки теми, яка обговорюється, супроводжуючись обговоренням загальноклінічних питань, проблем лікарської етики і деонтології.

Відкриття ХХІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2017 рік)

Керівники секції «Внутрішня медицина» доц. Н. І. Корильчук, доц. Л. В. Радецька (2017 рік)

Презентації наукових робіт членами студентського наукового гуртка

(2016рік)

Робота в науковому гуртку сприяє підвищенню рівня підготовки студентів з навчальної дисципліни «внутрішня медицина», кращому опануванню гуртківцями практичних навичок, залученню студентів до занять науково-дослідницькою роботою з внутрішньої медицини. Керівник студентського наукового гуртка - завідувач кафедри, д. мед.н., професор Пасєчко Н.В. Протягом навчального року проводиться 6-9 засідань студентського наукового гуртка (1-2 рази на місяць), в тому числі у стимуляційному центрі університету з використанням симуляційної програми Body Inter Аct-clinical reasoning education (гіпоглікемія та ін.) згідно графіка та плану роботи, затверджених на початку навчального року. Окрім того, на кафедрі постійно проводяться поточні консультації гуртківців щодо виконання наукових робіт, у тому числі в режимі on-line. Заняття наукового гуртка проводять викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Результати роботи гуртка щорічно опубліковуються у студентському науковому збірнику.

Робота наукового гуртка здійснюється за такими напрямами:

· вивчення механізмів виникнення і клінічних проявів захворювань щитоподібної залози та цукрового діабету; дослідження клінічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів; розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.), системний аналіз наукової, клінічної, педагогічної та громадської діяльності видатних представників Тернопільської терапевтичної школи та оцінка їх внеску до становлення і розвитку різних напрямів внутрішньої медицини в Україні. Члени гуртка є учасниками Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології; щорічної підсумкової студентської науково-практичної конференції, приймають активну участь у кафедральних студентських конференціях; представляють університет на студентських наукових секціях всеукраїнських та міжнародних форумах, беруть активну участь в суспільно-корисній праці.