Головним у діяльності гуртка є навчання студентів методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні, а також підготовка студентів для участі в олімпіадах.

Етапи проведення стедентської олімпіади з ендокринології (2018 рік)

Основними напрямами роботи студентського наукового гуртка є дослідження різних аспектів клінічної ендокринології, пульмонології, гастроентерології, гематології, кардіології у рамках кафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування»

· дослідження клініко-ендоскопічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;

· захворювання щитоподібної залози:діагностика, лікування;

· сучасні аспекти діагностики та лікування цукрового діабету;

· розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.).

ХХІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених,

24-26 квітня 2017 р., м. Тернопіль (2017 рік)

Тривалість засідань студентського наукового гуртка зазвичай складає 3 навчальні години, які проводяться 1-2 рази на місяць у приміщеннях кафедри та спеціалізованих відділенях ТУЛ. Тематичний напрям занять відомий заздалегідь, розклад на обидва семестри складається на початку навчального року. Враховуючи широкий профіль клініки, розгляду підлягають теоретичні і практичні аспекти усіх розділів внутрішньої медицини.

У роботі студентського наукового гуртка протягом усіх років роботи просліджуються дві основні форми діяльності студентів — теоретична і власні дослідження. Теоретична частина передбачає використання студентами сучасних можливостей здобуття інформації шляхом вивчення інтернет-ресурсів, монографій, періодичних видань. Власні дослідження проводяться при проведенні клінічних досліджень, роботі з архівними матеріалами, зборі анамнезу, різних видах анкетування. Позитивною особливістю засідань студентського наукового гуртка є свобода дискусій і обміну думками, з резюме співробітника кафедри, що завершує діалог. Часто бесіда виходить за рамки теми, яка обговорюється, супроводжуючись обговоренням загальноклінічних питань, проблем лікарської етики і деонтології.

Одним з принципових моментів в організації науково-дослідної роботи студентів є вибір теми наукового дослідження, яка часто на довгі роки визначає напрям наукових інтересів студента. У цьому йому допомагає науковий керівник, але і сам студент визначає для себе той обсяг тематичних інтересів, якими він хотів би займатися. Вибір теми уточнюється в процесі виконання наукової роботи. Вибрана тема має бути конкретною і досить вузькою, щоб її можна було завершити протягом навчального року.

Відкриття ХХІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2017р.)

Керівники секції «Внутрішня медицина» доц. Н. І. Корильчук, доц. Л. В. Радецька (2017 рік)

Презентації наукових робіт членами студентського наукового гуртка

(2017 рік)

У весняному семестрі проводиться студентська наукова конференція, під час якої обговорюються результати, отримані при проведених дослідженнях. Кращі роботи представляються на загально-університетську, всеукраїнську і міжнародні студентські конференції, результати публікуються у фахових виданнях ДАК України і матеріалах науково-практичних конференцій. Досвід проведення наукових студентських конференцій показує, що з кожним роком підвищується загальний рівень робіт і якість доповідей, що вказує на умілу роботу наукових керівників. Покращується якість оформлення робіт, доповідей і презентацій з використанням сучасних технічних засобів.

доц. Л. В. Наумова з учасниками всеукраїнської олімпіади з ендокринології (2018 рік)

Неодноразово гуртківці ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади, престижних наукових форумів.

Щороку кращі представники студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини №1 рекомендуються в інтернатуру, магістратуру, клінічну ординатуру і аспірантуру по спеціальностях «сімейна медицина» і «терапія».

У 2019 році проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології, учасниками якої були найактивніші члени наукового гуртка кафедри, відбувся 4-5 квітня 2019 р. у ТДМУ.

Організатори ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології (2019 рік)

У 2018-2019 навчальному році гуртківцями взято участь в наукових конференціях та олімпіаді: У результаті проведених етапів олімпіади призове місце отримав студент 4 курсу медичного факультету ДВНЗ "Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Рокун Богдан Вікторович (4 курс, 14 гр.).

Вручення диплома Богдану Рокуну, переможцю олімпіади з ендокринології (2019 рік)

Студентка Стахів Тетяна Тарасівна (4 курс, 9 гр.) - перше місце за перший тур олімпіади (тестові завдання), студент Буратинський Вадим Русланович (4 курс, 28 гр.) –перше місце за другий тур (ситуаційні задачі), Мартинчук Богдан Олександрович (5 курс 16 група)- перше місце за другий тур (сенсорні дошки). Усі є членами наукового гуртка кафедри.

зліва направо: Стахів Тетяна, Буратинський Вадим та Мартинчук Богдан - студенти переможці другого туру олімпіади (2019 рік)

Робота в науковому гуртку сприяє підвищенню рівня підготовки студентів з навчальної дисципліни «внутрішня медицина», кращому опануванню гуртківцями практичних навичок, залученню студентів до занять науково-дослідницькою роботою з внутрішньої медицини.

Керівник студентського наукового гуртка - завідувач кафедри, д. мед.н., професор Пасєчко Н.В.

Протягом навчального року проводиться 6-9 засідань студентського наукового гуртка (1-2 рази на місяць), в тому числі у стимуляційному центрі університету з використанням симуляційної програми Body Inter Аct-clinical reasoning education (гіпоглікемія та ін.) згідно графіка та плану роботи, затверджених на початку навчального року. Окрім того, на кафедрі постійно проводяться поточні консультації гуртківців щодо виконання наукових робіт, у тому числі в режимі on-line. Заняття наукового гуртка проводять викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи.

Результати роботи гуртка щорічно опубліковуються у студентському науковому збірнику.

Робота наукового гуртка здійснюється за такими напрямами:

· вивчення механізмів виникнення і клінічних проявів захворювань щитоподібної залози та цукрового діабету;

· дослідження клінічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;

· розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.);

· системний аналіз наукової, клінічної, педагогічної та громадської діяльності видатних представників Тернопільської терапевтичної школи та оцінка їх внеску до становлення і розвитку різних напрямів внутрішньої медицини в Україні.

Члени гуртка є учасниками Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології; щорічної підсумкової студентської науково-практичної конференції, приймають активну участь у кафедральних студентських конференціях; представляють університет на студентських наукових секціях всеукраїнських та міжнародних форумах, беруть активну участь в суспільно-корисній праці.