Впродовж років співробітники кафедри беруть участь у закордонних та вітчизняних конференціях: проф. Пасєчко Н.В. - участь у «Діабетологічному саміті» у квітні 2015 р. у Стамбулі (Турція); проф. Ярема Н.І. – участь у XXV Європейському конгресі з артеріальної гіпертензії і профілактики серцево-судинних захворювань у червні 2015 р. у Мілані (Італія).

Проф. Н.І. Ярема  разом з зав. відділення гіпертонічної хвороби ННЦ ,,Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска) проф. Є.П. Свіщенко серед  учасників XXV Європейського конгресу з Артеріальної гіпертензії,  м.Мілан  (2015 рік)

У клініці проведено комплексний системний аналіз порушень  обміну кальцію, характеру змін мінеральної щільності кісткової тканини і ліпідного обміну та встановлено особливості прогресування атеросклерозу і постменопаузального остеопорозу у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією. Впроваджено використання альфа-ліпоєвої кислоти при лікуванні хворих важким дифузним токсичним зобом в умовах йододефіцитного регіону. У клініці використано прямий інгібітор реніну аліскірен у лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією. проблеми коморбідності в кардіології. Особливості перебігу кардіологічних захворювань у вагітних. Дослідження порушень вегетативної регуляції, варіабельності ритму серця, діастолічної та систолічної дисфункції, кальцієвого та ліпідного обміну у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, серцевою недостатністю, їх медикаментозна корекція.

проф. Н.В. Пасєчко  на щорічному мітингу європейської діабетичної асоціації, Німеччина (2016 рік)

проф. Н.І. Ярема  на національному конгресі кардіологів, Київ  (2016 рік)   

 Організатори та почесні гості міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю університету (2017 рік)

Учасниці міжнародної конференції проф. Н.В.Пасєчко   та проф. Ю.І. Комісаренко, Шанхай (2017 рік)

Викладачі кафедри широко впроваджують в практику сучасні методи діагностики та лікування сучасних захворювань. Кожен з викладачів має свій напрям науково-дослідної роботи. Імплементація в практику сучасних методів діагностики та лікування хворих із хронічними захворюваннями органів дихання: ХОЗЛ, бронхіальною астмою, інтерстиціальними захворюваннями легень (доц Боб А.О.).

Основними напрямками подальшого вдосконалення надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностично-лікувальної допомоги хворим є впровадження в практику наступних методик діагностики та лікування:

при ендокринологічних захворюваннях: використання інсулінових помп у хворих з лабільним цукровим діабетом та у вагітних, впровадження КТ діагностики патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки;

при серцево-судинних захворюваннях: коронарографії, первинної ангіопластики, планового та ургентного стентування коронарних судин, сучасних неінвазивних та інвазивних методик діагностики та лікування складних порушень ритму та провідності серця; вивчення особливостей діагностики і клінічного перебігу Лайм-кардиту;

при гастроентерологічних захворюваннях: визначення панкреатичної еластази-1 в калі для оцінки екзокринної дисфункції підшлункової залози, визначення ступеня фіброзу печінки методом еластографії, дослідження антимітохондріальних антитіл в діагностиці первинного біліарного цирозу печінки.

Працівники  кафедри внутрішньої медицини беруть активну участь і є активними організаторами конференцій. у 2017 році кафедра організувала міжнародну конференцію, присвячену 60 річчю нашогоуніверситету.

Калоритні фотомиті конференції, присвяченої 60-річчю університету (2017 рік)

На базі кафедри внутрішньої медицини №1 активно ведеться науково-дослідна робота. З 2011 р. на кафедрі захищена 1 докторська дисертація з кардіології (Ярема Н.І.), 2 кандидатських дисертації з внутрішніх хвороб (Свистун І.І., Балабан А.І.), 24 магістерських роботи, виконується 1 кандидатська дисертаційна робота (Крицький Т.І.), а також фрагмент планової міжкафедральної наукової роботи університету. На кафедрі отримано 15 патентів на винахід, опубліковано понад 900 наукових праць, включаючи статті, видані з індексом Scopus та Web of Science (4  за 2016-2017 роки). 

Працівники кафедри є організаторами та учасниками щорічних різноманітних конференцій та конгресів.

Учасники та організатори міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю університету (зліва направо): асист. Т.І, Крицький, доц. Л.В. Наумова, доц. І.П. Савченко, доц. І.В. Смачило, проф. Н.В.Пасєчко, Л.В.  доц.Радецька, доц. А.О. Боб, доц. М.Є.  Гаврилюк (2017 рік)

Професор Н.В.Пасєчко  серед учасників мітингу Європейської асоціації по вивченню цукрового діабету, Берлін (2018 рік)

Професор Н.В. Пасєчко серед учасників щорічного мітингу Європейської тиреоїдної асоціації,Ньюкастл, Англія  (2018 рік)

 проф.  Н.І. Яреми  на конференції ,,Міждисциплінарний підхід у діагностиці та лікуванні серцево-судинних захваорювань"  (2018 рік)

Доповідь проф.  Н.І, Яреми на всеукраїнській конференції ,,Мистецтво лікування" (2018 рік)

В даний час науковими інтересами кафедри є: діагностика і лікування хворих з ендокринною патологією та їх ускладнень, особливості перебігу захворювань у вагітних, пацієнтів різних вікових груп (проф.Пасєчко Н.В.; доц Наумова Л.В.), вивчення патогенезу, діагностики та сучасних методів лікування у хворих на цукровий діабет, патологію щитоподібної залози та поліендокринну патологію (проф.Пасєчко Н.В., Гнат С.В.); вивчення взаємозв’язку андрогенного дефіциту, недостатності вітаміну D і структурно-функціонального стану кісткової тканини у чоловіків з патологією щитоподібної залози (проф.Пасєчко Н.В.; Крицький Т.І.); вивчення сучасних методів діагностики та лікування стабільної ішемічної хвороби серця в умовах коморбідного цукрового діабету 2 типу, зміни кисневого забезпечення тканин у хворих на ІХС при діастолічній серцевій недостатності (проф. Ярема Н.І.,к.м.н. Хоміцька А.І., доц Савченко І.П.); вивчення змін якісного і кількісного складу кишкової мікрофлори та їх корекції у хворих з поєднаною гастроентерологічною патологією, оптимізації діагностики та лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічних гастритів, гастроезофагеальнорефлюксної хвороби, хронічних гепатитів і цирозів печінки, захворювань кишечника, у тому числі неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона, синдрому подразненого кишечника, проблемам постхолецистектомічного синдрому, післярезекційних синдромів (доц Смачило І.В; доц. Гаврилюк М.Є.)

проф. Н.В. Пасєчко учасниця 21 Європейського конгресу  ендокринологів,Франція, Ліон  (2019рік)

проф. Н.В. Пасєчко учасниця 42-ої щорічної європейської тиреологічної асоціації , Угорщина, Будапешт  ( 2019рік)

Наукова робота кафедри внутрішньої медицини №1 передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

проф. Н.І.Ярема учасниця мітингу присвяченому тромболізису,  Іспанія, Барселона (2019 рік)

Проф. Н.В. Пасєчко, учасниця щорічного з"їзду європейської асоціації по вивченню діабету (2019 рік)

Проф. Н.В. Пасєчко, учасниця  конгресу по вивченню діабету, Південна Корея  (2019 рік)

Працівники кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень шляхов активної участі в дебатах на міжнародному рівні, так проф. Ярема Н.І. брала участь у міжнародній конференції з гострого коронарного синдрому у жовтні 2015 р. у Амстердамі (Нідерланди), в кардіологічному семінарі 12-14 вересня 2016р. Німеччина (Берлін),  в XVII національному конгресі кардіологів України. 21-23 вересня 2016р. Україна (Київ), Барселоні (2019 рік),  а проф. Пасєчко Н.В. - брала участь  у міжнародній конференції з вивчення діабету  в Німеччині (2016 рік),  а також була членом діабетологічних конгресів у Китаї (2017 рік), Португалії (2018 рік), Барселоні (2019 рік), Південній Кореї (2019 рік).

Епідеміологічна ситуація 2020 року та введення в дію Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» змінили форму участі в наукових конференціях. З березня 2020 року викладачі кафедри брали участь в міжнародних науково-практичних конференціях з допомогою онлайн-трансляції. 

Сертифікати, що підтверджують участь викладачів кафедри у різноманітних конференціях (2020 рік)

Сертифікат учасниці  проф. Н.В. Пасєчко в щорічній Європейській Асоціації по вивченню діабету (2020 рік)

Сертифікати викладачів що засвідчують участь в безперервному медичному навчанні (2020 рік)

професор кафедри внутрішньої медицини №1. Н. І. Ярема  під час нагодження медаллю імені М. Д. Стражеска (2020 рік)

21-25 вересня 2020 року в Києві в онлайн форматі відбувся XXI Національний конгрес кардіологів України – наймасштабніший загально-державний науково-практичний форум, який традиційно оголошує підсумки і досягнення світової та вітчизняної кардіології, висвітлює актуальні питання лікування та профілактики серцево-судинної патології, намічає перспективні плани на майбутнє.

Уперше конгрес був організований у цифровому форматі, враховуючи  складну епідеміологічну ситуацію в Україні і в світі.  У роботі конгресу взяли участь майже 3800 українських лікарів та науковців, а також фахівців з Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Литви. У рамках Національного конгресу відзначено кращих кардіологів України, яких нагородили медаллю імені М.Стражеска – одного з найвизначніших світочів в галузі кардіології.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 100 наукових праць, 5 монографій, видано і перевидано 4 посібники, отримано 7 патентів України на корисну модель. За підсумками 2020 р. опубліковано 9 статей, з них – 5 статей, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Виступ проф. Н.І.Яреми  на телеканалі Тернопіль 1, програма «Твій ранок» 17 травня 2021 р. до Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертензією (2021 рік)

Проф. Н.В, Пасєчко на V міжнародному медичному  науково-практичному конгресі в Івано Франківську (2021 рік)

Проф Н.І. Ярема, доц. А.І. Симпозіум (on-line) на тему «Медична освіта в умовах пандемії COVID-19, Харків (2021 рік)

Проф. Н.І. Ярема Комплексний підхід в лікуванні пацієнтів з хронічною ІХС. Для кардіологів, лікарів терапевтів, сімейних лікарів, Хмельницький, червень, on-line, (2021 рік)

Доц. І.В.Смачило на науково-практичній конференції: «IX наукова сесія Інституту гастроентерології «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології», м. Дніпро, 17-18 червня (2021 рік) 

Доцент Савченко І.П. брала участь у  І Науково-практичній конференції з міжнародною участю по судинному доступу», яка проходила 24-25.09.2021р. у КЛ "Феофанія", м. Київ. Пройшла майстер-класи "Нирковозамісна терапія" та "Трансторакальна ехокардіографія у дорослих та дітей". 

Доц. Наумова Л.В. під час науково-практичного майстер класу у м. Києві (2021 рік).

Незважаючи на важкі умови праці в умовах ковід та військового стану , викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний розвиток, що підтверджується різними сертифікатами.

Проф. Ярема Н. І. взяла участь у Всеукраїнському проєкті «Академія досвідченого лектора» (2022 рік)

Доц. Крицький Т.І. пройшов міжнародне стажування в онлайн форматі і отримав звання ,,Міжнародний лектор" (2022 рік)

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, беручи участь як в міжнародних так і регіональних заходах. Наукова діяльність тісно повязана з педагогічною майстерністю дозволяє знайти кращий підхід до студентів. використовуючи  не лише багаж знань викладаів а й  особливості комунікації.

Доц. І.В.Смачило на науково-практичній конференції (2023 рік)

Доц. І.В.Смачило під час доповіді (2023 рік)

Доц.  Л.П. Мартинюк , доц. Л.В.Наумова, проф. Л.К..Соколова. проф. Н.І. Пашковська під час ЕндоШколи (2023 рік)

Доц. Л.В.Наумова під час доповіді на Школі Ендокринологів (2023 рік)

Доц. Л.В.Наумова на конгресі у Кракові (2024 рік)

Доц. Л.В.Наумова біля стендових доповідей  у Кракові (2024 рік)


Доц. Л.В.Наумова як експерт по клінічних випадках  (2024 рік)


Онлайн мітінг по медсестринству з канадійськими партнерами (2024 рік)

Онлайн мітінг по кліничних випадках в рамках швейцарсько-українського проекту (2024 рік)

Науковий керівник доц.Л.В.Наумова з своїми учнями  (2024)

Доц. Л.В.Радецька  під час стендових доповідей з доповідачем  (2024 рік)

На кафедрі внутрішньої медицини №1 активно ведуться планові науково-дослідні роботи:  «Коморбідність в клініці внутрішніх хвороб і в практиці сімейного лікаря: особливості перебігу захворювань, стратегія надання медичної допомоги в час глобальних цивілізаційних викликів» 0123U100061 2023-2025 рр. та «Діагностика, лікування і профілактика кліщових інфекцій в умовах війни та вдосконалення заходів біобезпеки» 0123U101288, 2023-2025рр.

За 2023-24 навчальний рік кількість захищених   кандидатських дисертацій - 1 , наукові і методичні статті, опубліковані у фахових виданнях - 12 статтей, наукові статті, опубліковані у науково-метричній базі Scopus - 5 статтей. Організовано і проведено науково-практичних конференцій- 2 регіональні: 22.02.2024 «Сучасний менеджмент пацієнтів з ендокринною патологією» м. Тернопіль; 17.05.2024 «Нові підходи до ведення коморбідного пацієнта з ендокринною патологією» м. Тернопіль. Участь у конгресах, конференціях: виступи на міжнародних  - 4, вітчизняних – 16. 

Науковці кафедри систематично виступають на науково-практичних конференціях України і за кордоном. Викладачі кафедри є членами європейських профільних наукових асоціацій, а також  учасниками європейських та світових конгресів та форумів.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, проф. Н.В. Пасєчко на науково-освітньому проекті «Школа ендокринолога», м. Івано-Франківськ 18-22 червня 2024 р.

Доц.  І.В.Смачило на науково–практичної конференції

«Сучасний менеджмент пацієнтів з ендокринною патологією», 22 лютого 2024 року м. Тернопіль

Доц. Л.В.Наумова на науково–практичної конференції

«Сучасний менеджмент пацієнтів з ендокринною патологією» (2024 )

Доц. Т.І.Крицький на науково–практичної конференції

«Сучасний менеджмент пацієнтів з ендокринною патологією» (2024 )

Доц. І.П. Савченко під час доповіді (2024)