На базі кафедри внутрішньої медицини №1 навчаються студенти IV та VІ курсів медичного факультету. Викладання дисциплін ведеться українською мовою. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», у яких передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Інтегральна наскрізна програма послідовного вивчення основ трансплантології» в тематичний план практичних занять виділено 2 години на вивчення питань -особливості ауто-, ало-, та ксенотрансплантації ендокринних залоз та культури їх тканин; «Профілактика ВІЛ-інфікування, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ» в тематичний план практичних занять виділено 2 години на вивчення питань - ураження органів та систем при ВІЛ-інфекції; «Паліативна та хоспісна допомога» в тематичний план лекцій виділено 2 години -Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку. Особливості ведення важкохворих, інкурабельних пацієнтів. Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.


  Обхід завідувача кафедри проф. Н.В.Пасєчко та доц. Л.В.Наумової  в ендокринологічному відділенні (2016 рік)

У роботі кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність  роботи  викладачів кафедри на практичному занятті.

Відпрацювання практичних навичок студентами 4 курсу (вимірювання глікемії за допомогою глюкометра) (2017 рік)

На кафедрі  запроваджено здачу об’єктивного структурованого комплексного іспиту (ОСКІ)  студентам 4 курсу медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа», що дозволило проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з дисципліни. 

Перкусія в симуляційному центрі на фантомах (2017 рік)

Відпрацювання практичних навичок на сенсорних дошках (2018 рік)

У структуру ОСКІ введено комунікативні навички (алгоритми спілкування студентів з пацієнтами), які студенти освоюють під час практичної роботи з хворими. Під час іспиту проводиться оцінювання вміння практичної роботи студента: шляхом аналізу скарг та анамнестичних даних зібраних студентом у пацієнта. Правильність об’єктивного обстеження хворого перевіряється за виконанням стандартних пунктів щодо розроблених алгоритмів на манекенах. Отримані навички студенти з легкістю використовують при  обстеженні пацієнтів у клініці внутрішніх хвороб.  

Відпрацювання практичних навичок на занятті студентами 6 курсу (2017 рік)

Студенти IV курсу медичного факультету вивчають навчальну дисципліну «Внутрішня медицина», яка включає: основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринологічних, гастроентерологічних, пульмонологічних, гематологічних захворювань. Студенти VI курсу медичного факультету вивчають навчальну дисципліну «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією». Основною метою навчання студентiв VІ курсу на кафедрi внутрішньої медицини №1 є закріплення знань та вмінь, що були набуті на попередніх курсах, для пiдготовки лiкаря загальної практики, який покликаний надавати своєчасну квалiфiковану медичну допомогу в стацiонарних або амбулаторно-полiклiнiчних умовах, втiлювати в життя принципи сiмейної медицини, формувати у пацiєнтiв здоровий спосiб життя. Кафедра внутрішньої медицини №1 є базовою для ґрунтовного вивчення класики інтерністики. Успішна реалізація навчальної програми можлива завдяки потужній клінічній базі кафедри, яка включає відділення університетської лікарні (ендокринологічне, кардіологічне, гастроентерологічне, пуль монологічне, гематологічне). 

Доц. І.В.Смачило, доц. М.Є.Гаврилюк, доц. Т.А.Заєць (зліва направо) під час обходу у гастроентерологічному відділенні (2017 рік)

Проф. Н.В.Пасєчко зі студентами під час практичних занять (2017 рік)

У 2018-2019 навчальному році гуртківцями взято участь в наукових конференціях та олімпіаді: У результаті проведених етапів олімпіади призове місце  отримав студент  4 курсу медичного факультету ДВНЗ "Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського  МОЗ України  Рокун Богдан Вікторович (4 курс, 14 гр.). У 2019 році проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології, учасниками якої були найактивніші члени наукового гуртка кафедри, відбувся 4-5 квітня 2019 р. у ТДМУ. 

Організатори та члени жюрі Всеукраїнської олімпіади з ендокринології (2018 рік)

проф. Н.В.Пасєчко з переможцем олімпіади Рокуном Богданом  (2019 рік).

Стержнем навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. Викладачi використовують у навчальному процесi методичні розробки, клінічні протоколи, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi та задачі Крок-2. На практичних заняттях студенти проводять курацію тематичних пацієнтів та заповнюють щоденники, у які вносять короткі відомості про хворих, обстежених під час практичного заняття, формулюють клінічний діагноз, план обстеження хворого та призначають лікування. Для кращого засвоєння предмету цiкавi в дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв.

Студенти гуртківці опрацьовують нові протоколи ведення хворих з терапевтичною патологією (2019 рік)

Студенти гуртківці під час засідання гуртка вчаться користуватися шприц-ручками  (2019 рік)

Неодноразово гуртківці ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади, престижних наукових форумів.  кращі представники студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини №1 рекомендуються в інтернатуру, магістратуру, клінічну ординатуру і аспірантуру по спеціальностях «сімейна медицина» і «терапія».

Доцент І.П.Мазур та доцент Л.В.Наумова пояснюють гуртківцям титрацію інсуліну (2020 рік)

Доцент І.П. Савченко пояснює гуртківцям правила користування сенсорною дошкою (2020 рік)

Карантин у звязку з пандемією Ковід-19 вніс свої корективи як у життя так і в навчальний процес. З тим більшою готовністю і бажанням до знань повертаються студенти  до навчання. 

Доцент  Л.В. Наумова зі студентами під час відпрацювання практичних навичок в симуляційному центрі  (2021 рік)


Доцент  А.О. Боб  в симуляційному центрі  навчає студентів техніки обстеження хворих (2021 рік)


Доцент  А.О. Боб  контролює проведення практичних навичок (2021 рік)

Доцент  Л.В. Наумова зі студентами під час практичного заняття  (2021 рік)

Асистент Т.І.Крицький демонструє роботу інтерактивної дошки  під час візиту Міністра охорони зхдоров'я  України (2021 рік)

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням відеофільмів. Викладачами кафедри розроблено та створено 17 відеолекцій. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово. У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами.Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Лікувальна справа» та «Крок-2.  

У роботі кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті. 

У звязку  спочатку з ковідом, а тепер зі станом війни все навчання зазнало кардинальних змін. Нажаль проведення олімпіад, міжнароднх конференцій, участі в воркшопах та практичні навички змістилися в онлайн формат. Проте акти вність студентів не знизилася, а навпаки підвищилася, про що свідчить зростання кількості зацікавлених студентів у позааудиторній роботі.

Доцент Савченко І.П. знайомить студентів з основами ехокардіоскопії (2022 рік)

Доцент Савченко І.П. вчить студентів  правильно накладати джгут (2022 рік)


Тренінг в симуляційному центрі (2022 рік)

Доц.І.П.Савченко з студентами (2022 рік)

Використання інтерактивної дошки для розбору складного випадку  (2022 рік)

Маніпуляції в симуляційному центрі  під контролем викладача доц. Л.В.Наумової  (2022 рік)

Студенти відпрацьовують практичні навички (2022 рік)

Доц. Наумова Л.В. демонструє пальпацію щитопрдібної залози (2022 рік)

Навчання в бомбосховищі під час повітряної тривоги (2022 рік)

На кафедрі внутрішньої медицини №1  вчергове було порведено перший тур  олімпіади з циклу ,,Ендокринологія". До олімпіади було залучено 27 студентів 4 та 5 курсів та викладачів кафедри у якості жюрі.  Олімпіада передбачала два тури: написання тестових завдань та співбесіду з завідувачем кафедри Пасєчко Н.В. Переможницею олімпіади стала студентка 4 курсу Івасіків Настя Петрівна. Призові місця за результатами співбесіди отримали: 1місце - Мартинюк Анастасія - 5 курс та Івасіків Анастасія -  4 курс. 2 місце -Войцеховський Максим; Ангеляшко Анастасія; Федишин Лілія. 3 місце-Зарічанська Надія; Свобода Ольга; Струк Марта, Крумніцький Іван. Щиро вітаємо переможців і зичимо подальших успіхів.

Студенти 4 курсу під час написання  тестових завдань з олімпіади  з циклу ,,Ендокринологія".

Переможниця 1 туру олімпіади з циклу ,,Ендокринологія" Івасіків Настя Петрівна (2023 рік)

Доц. Т.І.Крицький під час прийому ОСКІ (2023)

Студентка демонструє практичні навички на іспиті (2023)

30 листопада 2023 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулися лекції в рамках Всеукраїнського проєкту «Студент-студенту».

З цієї нагоди студенти підготували доповіді з таких клінічних дисциплін, як «Внутрішня медицина» та «Клінічна фармакологія» під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедр внутрішньої медицини №1 та фармакології з клінічною фармакологією.

Проєкт «Студент-студенту» став своєрідним майданчиком для обміну знаннями та досвідом між різними медичними університетами України. Ініційований Харківським національним медичним університетом, цей проєкт пропонує сучасний формат навчання за допомогою підготовки та створення відео-лекцій з обраних тем, в яких студенти висвітлюють складні питання в медицині, які викликають складнощі у майбутніх фахівців лікарської справи.

Уже багато університетів приєдналися до цієї ініціативи, включаючи Національний медичний університет імені О.Богомольця, Українську медичну стоматологічну академію, Буковинський державний медичний університет, Івано-Франківський національний медичний університет, Запорізький державний медичний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Вінницький національний медичний університет імені М.Пирогова, Сумський державний університет та інші.

На цьогорічному заході студенти Тернопільського національного медичного університету під керівництвом професора кафедри внутрішньої медицини №1 Н.І.Яреми та професора кафедри фармакології з клінічною фармакологією В.В.Шманька представили цікаві та актуальні лекції з кардіології, зокрема «Сучасні підходи до діагностики та лікування резистентної артеріальної гіпертензії» (Кобрин Віталій, 6 курс), з клінічної фармакології «Контрацепція нового покоління» (Благуляк Валерія, 5 курс) та «Xacduro як новий препарат проти резистентних збудників пневмонії” (Леонтьєва Юлія, 5 курс). Кожна лекція стала окремим дослідженням складних питань у цій галузі медицини. Студенти детально розглянули клінічні аспекти, методи діагностики та сучасні підходи до лікування.

Цей проєкт відкрив нові можливості для майбутніх медиків, дозволяючи їм ділитися своїм досвідом та збагачувати знання спільноти студентського корпусу. Очікується подальше розширення співпраці між медичними університетами України та надалі обмін досвідом та знаннями між студентами, що відкриє нові можливості для подальшого розвитку медичної освіти в Україні.

Проф. Н.І.Ярема під час конференції (2023)

Вітальне слово проф.  А.Г. Шульгая (2023)

 Кобрин Віталій, доповідач (2023)

Члени жюрі 28 міжнародної конференції студентів і молодих вчених (2024 рік.)

Щороку  на кафедрі внутрішньої медицини №1 проводиться  відбірковий тур олімпіади з ендокринології. У 2024 році участь взяли 37 студентів. Кращі з них продовжили свою роботу і взяли участь в 28 конгресі студентів  і молодих вчених. 

Колесникова Анастасія Русланівна, 4 курс, 4 група

Замойська Любов 4 курс, 24 група

Наумова Уляна Олегівна 4 курс, 8 група 

Призери 28 конгресу студентів та молодих вчених (2024 рік)

 Призери конгресу Семерез Марія, Пшенична Юліана (2024 рік)

Під час доповідей на міжнародному  конгресі  студентів і молодих вчених (2024 рік)

Учасники конгресу під час засідання (2024)

Доповідають Дяченко Вікторія та Колеснікова Анастасія (2024)

Студенти в очікуванні початку конгресу (2024)

Під час навчального процесу на кафедрі внутрішньої медицини №1 (2024)

Під час навчального процесу на кафедрі внутрішньої медицини №1 (2024)