Навчальна робота

На базі кафедри внутрішньої медицини №1 навчаються студенти IV та VІ курсів медичного факультету. Викладання дисциплін ведеться українською мовою. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», у яких передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Інтегральна наскрізна програма послідовного вивчення основ трансплантології» в тематичний план практичних занять виділено 2 години на вивчення питань -особливості ауто-, ало-, та ксенотрансплантації ендокринних залоз та культури їх тканин; «Профілактика ВІЛ-інфікування, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ» в тематичний план практичних занять виділено 2 години на вивчення питань - ураження органів та систем при ВІЛ-інфекції; «Паліативна та хоспісна допомога» в тематичний план лекцій виділено 2 години -Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку. Особливості ведення важкохворих, інкурабельних пацієнтів. Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Студенти IV курсу медичного факультету вивчають навчальну дисципліну «Внутрішня медицина», яка включає: основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринологічних, гастроентерологічних, пульмонологічних, гематологічних захворювань. Студенти VI курсу медичного факультету вивчають навчальну дисципліну «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією». Основною метою навчання студентiв VІ курсу на кафедрi внутрішньої медицини №1 є закріплення знань та вмінь, що були набуті на попередніх курсах, для пiдготовки лiкаря загальної практики, який покликаний надавати своєчасну квалiфiковану медичну допомогу в стацiонарних або амбулаторно-полiклiнiчних умовах, втiлювати в життя принципи сiмейної медицини, формувати у пацiєнтiв здоровий спосiб життя.

Кафедра внутрішньої медицини №1 є базовою для ґрунтовного вивчення класики інтерністики. Успішна реалізація навчальної програми можлива завдяки потужній клінічній базі кафедри, яка включає відділення університетської лікарні (ендокринологічне, кардіологічне, гастроентерологічне, пуль монологічне, гематологічне). Стержнем навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. Викладачi використовують у навчальному процесi методичні розробки, клінічні протоколи, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi та задачі Крок-2. На практичних заняттях студенти проводять курацію тематичних пацієнтів та заповнюють щоденники, у які вносять короткі відомості про хворих, обстежених під час практичного заняття, формулюють клінічний діагноз, план обстеження хворого та призначають лікування. Для кращого засвоєння предмету цiкавi в дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв.

Обхід завідувача кафедри проф. Н.В.Пасєчко та доц. Л.В.Наумової в ендокринологічному відділенні.

У роботі кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Відпрацювання практичних навичок студентами 4 курсу (вимірювання глікемії за допомогою глюкометра)

На кафедрі запроваджено здачу об’єктивного структурованого комплексного іспиту (ОСКІ) студентам 4 курсу медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа», що дозволило проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з дисципліни.

Перкусія в симуляційному центрі на фантомах

У структуру ОСКІ введено комунікативні навички (алгоритми спілкування студентів з пацієнтами), які студенти освоюють під час практичної роботи з хворими. Під час іспиту проводиться оцінювання вміння практичної роботи студента: шляхом аналізу скарг та анамнестичних даних зібраних студентом у пацієнта. Правильність об’єктивного обстеження хворого перевіряється за виконанням стандартних пунктів щодо розроблених алгоритмів на манекенах. Отримані навички студенти з легкістю використовують при обстеженні пацієнтів у клініці внутрішніх хвороб.

Відпрацювання студентами практичних навичок в клініці

До переліку здачі ОСКІ входить інтерпретація лабораторних аналізів та інструментальних методів дослідження, які є необхідними для встановлення клінічного діагнозу.

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, фотографій, рентгенограм, відеофільмів.

Щомісячно викладачами кафедри внутрішньої медицини№1 проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.

Щотижня на кафедрі передбачено дні для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних занят.