На базі кафедри внутрішньої медицини №1 навчаються студенти IV та VІ курсів медичного факультету. Викладання дисциплін ведеться українською мовою. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», у яких передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Інтегральна наскрізна програма послідовного вивчення основ трансплантології» в тематичний план практичних занять виділено 2 години на вивчення питань -особливості ауто-, ало-, та ксенотрансплантації ендокринних залоз та культури їх тканин; «Профілактика ВІЛ-інфікування, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ» в тематичний план практичних занять виділено 2 години на вивчення питань - ураження органів та систем при ВІЛ-інфекції; «Паліативна та хоспісна допомога» в тематичний план лекцій виділено 2 години -Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку. Особливості ведення важкохворих, інкурабельних пацієнтів. Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.


Обхід завідувача кафедри проф. Н.В.Пасєчко та доц. Л.В.Наумової в ендокринологічному відділенні (2016 рік)

У роботі кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Відпрацювання практичних навичок студентами 4 курсу (вимірювання глікемії за допомогою глюкометра) (2017 рік)

На кафедрі запроваджено здачу об’єктивного структурованого комплексного іспиту (ОСКІ) студентам 4 курсу медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа», що дозволило проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з дисципліни.

Перкусія в симуляційному центрі на фантомах (2017 рік)

Відпрацювання практичних навичок на сенсорних дошках (2018 рік)

У структуру ОСКІ введено комунікативні навички (алгоритми спілкування студентів з пацієнтами), які студенти освоюють під час практичної роботи з хворими. Під час іспиту проводиться оцінювання вміння практичної роботи студента: шляхом аналізу скарг та анамнестичних даних зібраних студентом у пацієнта. Правильність об’єктивного обстеження хворого перевіряється за виконанням стандартних пунктів щодо розроблених алгоритмів на манекенах. Отримані навички студенти з легкістю використовують при обстеженні пацієнтів у клініці внутрішніх хвороб.

Відпрацювання практичних навичок на занятті студентами 6 курсу (2017 рік)

Студенти IV курсу медичного факультету вивчають навчальну дисципліну «Внутрішня медицина», яка включає: основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринологічних, гастроентерологічних, пульмонологічних, гематологічних захворювань. Студенти VI курсу медичного факультету вивчають навчальну дисципліну «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією». Основною метою навчання студентiв VІ курсу на кафедрi внутрішньої медицини №1 є закріплення знань та вмінь, що були набуті на попередніх курсах, для пiдготовки лiкаря загальної практики, який покликаний надавати своєчасну квалiфiковану медичну допомогу в стацiонарних або амбулаторно-полiклiнiчних умовах, втiлювати в життя принципи сiмейної медицини, формувати у пацiєнтiв здоровий спосiб життя. Кафедра внутрішньої медицини №1 є базовою для ґрунтовного вивчення класики інтерністики. Успішна реалізація навчальної програми можлива завдяки потужній клінічній базі кафедри, яка включає відділення університетської лікарні (ендокринологічне, кардіологічне, гастроентерологічне, пуль монологічне, гематологічне).

Доц. І.В.Смачило, доц. М.Є.Гаврилюк, доц. Т.А.Заєць (зліва направо) під час обходу у гастроентерологічному відділенні (2017 рік)

Проф. Н.В.Пасєчко зі студентами під час практичних занять (2017 рік)

У 2018-2019 навчальному році гуртківцями взято участь в наукових конференціях та олімпіаді: У результаті проведених етапів олімпіади призове місце отримав студент 4 курсу медичного факультету ДВНЗ "Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Рокун Богдан Вікторович (4 курс, 14 гр.). У 2019 році проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології, учасниками якої були найактивніші члени наукового гуртка кафедри, відбувся 4-5 квітня 2019 р. у ТДМУ.

Організатори та члени жюрі Всеукраїнської олімпіади з ендокринології (2018 рік)

проф. Н.В.Пасєчко з переможцем олімпіади Рокуном Богданом (2019 рік).

Стержнем навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. Викладачi використовують у навчальному процесi методичні розробки, клінічні протоколи, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi та задачі Крок-2. На практичних заняттях студенти проводять курацію тематичних пацієнтів та заповнюють щоденники, у які вносять короткі відомості про хворих, обстежених під час практичного заняття, формулюють клінічний діагноз, план обстеження хворого та призначають лікування. Для кращого засвоєння предмету цiкавi в дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв.

Студенти гуртківці опрацьовують нові протоколи ведення хворих з терапевтичною патологією (2019 рік)

Студенти гуртківці під час засідання гуртка вчаться користуватися шприц-ручками (2019 рік)

Неодноразово гуртківці ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади, престижних наукових форумів. кращі представники студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини №1 рекомендуються в інтернатуру, магістратуру, клінічну ординатуру і аспірантуру по спеціальностях «сімейна медицина» і «терапія».

Доцент І.П.Мазур та доцент Л.В.Наумова пояснюють гуртківцям титрацію інсуліну (2020 рік)

Доцент І.П. Савченко пояснює гуртківцям правила користування сенсорною дошкою (2020 рік)

Карантин у звязку з пандемією Ковід-19 вніс свої корективи як у життя так і в навчальний процес. З тим більшою готовністю і бажанням до знань повертаються студенти до навчання.

Доцент Л.В. Наумова зі студентами під час відпрацювання практичних навичок в симуляційному центрі (2021 рік)


Доцент А.О. Боб в симуляційному центрі навчає студентів техніки обстеження хворих (2021 рік)


Доцент А.О. Боб контролює проведення практичних навичок (2021 рік)

Доцент Л.В. Наумова зі студентами під час практичного заняття (2021 рік)