На базі кафедри внутрішньої медицини №1 навчаються студенти IV та VІ курсів медичного факультету. Викладання дисциплін ведеться українською мовою. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», у яких передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Інтегральна наскрізна програма послідовного вивчення основ трансплантології» в тематичний план практичних занять виділено 2 години на вивчення питань -особливості ауто-, ало-, та ксенотрансплантації ендокринних залоз та культури їх тканин; «Профілактика ВІЛ-інфікування, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ» в тематичний план практичних занять виділено 2 години на вивчення питань - ураження органів та систем при ВІЛ-інфекції; «Паліативна та хоспісна допомога» в тематичний план лекцій виділено 2 години -Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку. Особливості ведення важкохворих, інкурабельних пацієнтів. Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.


Обхід завідувача кафедри проф. Н.В.Пасєчко та доц. Л.В.Наумової в ендокринологічному відділенні (2018 рік)

У роботі кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Відпрацювання практичних навичок студентами 4 курсу (вимірювання глікемії за допомогою глюкометра) (2018 рік)

На кафедрі запроваджено здачу об’єктивного структурованого комплексного іспиту (ОСКІ) студентам 4 курсу медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа», що дозволило проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з дисципліни.

Перкусія в симуляційному центрі на фантомах (2018 рік)

У структуру ОСКІ введено комунікативні навички (алгоритми спілкування студентів з пацієнтами), які студенти освоюють під час практичної роботи з хворими. Під час іспиту проводиться оцінювання вміння практичної роботи студента: шляхом аналізу скарг та анамнестичних даних зібраних студентом у пацієнта. Правильність об’єктивного обстеження хворого перевіряється за виконанням стандартних пунктів щодо розроблених алгоритмів на манекенах. Отримані навички студенти з легкістю використовують при обстеженні пацієнтів у клініці внутрішніх хвороб.

Відпрацювання практичних навичок на занятті студентами 6 курсу (2017 рік)

Студенти IV курсу медичного факультету вивчають навчальну дисципліну «Внутрішня медицина», яка включає: основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринологічних, гастроентерологічних, пульмонологічних, гематологічних захворювань. Студенти VI курсу медичного факультету вивчають навчальну дисципліну «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією». Основною метою навчання студентiв VІ курсу на кафедрi внутрішньої медицини №1 є закріплення знань та вмінь, що були набуті на попередніх курсах, для пiдготовки лiкаря загальної практики, який покликаний надавати своєчасну квалiфiковану медичну допомогу в стацiонарних або амбулаторно-полiклiнiчних умовах, втiлювати в життя принципи сiмейної медицини, формувати у пацiєнтiв здоровий спосiб життя.

Кафедра внутрішньої медицини №1 є базовою для ґрунтовного вивчення класики інтерністики. Успішна реалізація навчальної програми можлива завдяки потужній клінічній базі кафедри, яка включає відділення університетської лікарні (ендокринологічне, кардіологічне, гастроентерологічне, пуль монологічне, гематологічне). Стержнем навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. Викладачi використовують у навчальному процесi методичні розробки, клінічні протоколи, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi та задачі Крок-2. На практичних заняттях студенти проводять курацію тематичних пацієнтів та заповнюють щоденники, у які вносять короткі відомості про хворих, обстежених під час практичного заняття, формулюють клінічний діагноз, план обстеження хворого та призначають лікування. Для кращого засвоєння предмету цiкавi в дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв.